Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 21/7/2021