Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 24/02/2021