Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 26/6/2024