Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 27/01/2021