Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 28/4/2021