Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 29/12/2021