Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 31/5/2023