Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 6/4/2022