Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ hai, ngày 08/3/2021