Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ hai, ngày 19/10/2020