Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ hai, ngày 30/11/2020