Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ sáu, ngày 30/4/2021