Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ tư, ngày 05/5/2021