Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” năm 2015

Chuyên đề nhằm mục đích: tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ về tư tưởng, phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ thành những việc làm, hành động cụ thể trong công việc, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”… Việc tổ chức thực hiện học tập chuyên đề năm 2015 phải tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2015; mặt khác, phải đi đôi với thực hành theo những phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “trung thực”, “trách nhiệm”, “gắn bó với nhân dân”, “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, phù hợp với nhiệm vụ thực tế của từng tập thể, cá nhân.

Về nội dung học tập: Tổ chức học tập trong toàn Đảng bộ; đối với các tổ chức cơ sở thuộc MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký “làm theo” Bác, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ nội dung, ý nghĩa những phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “trung thực”, “trách nhiệm”, “gắn bó với nhân dân”, “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với tiếp tục thực hiện nội dung Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; lồng ghép những nội dung chuyên đề vào vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành minh; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, sinh hoạt văn hóa, thể thao…Đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong công nhân lao động.

     Về nội dung liên hệ và làm theo, đối với tập thể: căn cứ 7 chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng; chuyên đề xuyên suốt giai đoạn 2011-2015 về học tập và làm theo Bác “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; chủ động lựa chọn những nội dung cần rèn luyện, phấn đấu hoặc vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chưa khắc phục được để tập trung giải quyết dứt điểm trong năm; đăng ký bằng văn bản với cấp trên trực tiếp để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Đối với mỗi cá nhân là đảng viên căn cứ 7 nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW và chuyên đề giai đoạn 2011-2015;  liên hệ với công việc được phân công, chọn nội dung đăng ký với chi bộ; nếu là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngoài Đảng đăng ký tại đơn vị để phấn đấu làm theo hoặc khắc phục, sửa chữa trong năm.