Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Uỷ ban Bầu cử tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 70 về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo Nghị quyết của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bắc Kạn, toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 huyện Ba Bể có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 4; đơn vị bầu cử số 2 huyện Ba Bể có 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 huyện Bạch Thông, 5 ứng cử viên, được bầu 3; đơn vị bầu cử số 4 huyện Bạch Thông, bầu 3 đại biểu trong 5 ứng cử viên; đơn vị bầu cử số 5 thành phố Bắc Kạn, bầu 3 đại biểu trong 5 ứng cử viên; đơn vị bầu cử số 6 thành phố Bắc Kạn, bầu 3 đại biểu trong 5 ứng cử viên; đơn vị bầu cử số 7 và số 8 huyện Chợ Đồn, mỗi đơn vị được bầu 4 trong 7 ứng cử viên; đơn vị bầu cử số 9 và số 10 huyện Chợ Mới, mỗi đơn vị có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 11 huyện Na Rỳ, bầu 4 trong 7 ứng cử viên; đơn vị bầu cử số 12 huyện Na Rỳ, bầu 3 trong 5 ứng cử viên; đơn vị bầu cử số 13 huyện Ngân Sơn có 8 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 5 và đơn vị bầu cử số 14 huyện Pác Nặm cũng được bầu 5 đại biểu trong 8 ứng cử viên.

                                                                                                   Lê Minh
                                                                                      Nguồn: backantv.vn