CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó với cơn bão số 01 (tên quốc tế là TALIM) năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây:CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó với cơn bão số 01 (tên quốc tế là TALIM) năm 2023

Nguồn: UBND thành phố