Công điện của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố ngày 18/8/2020, về chủ động phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra

Xem chi tiết tại đây: Công điện của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố

Tác giả:  BCH PCTT&TKCN thành phố