Công điện khẩn của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn