Công đoàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Công đoàn phường Huyền Tụng hiện nay có 18 đoàn viên, trong đó nam là 13 đồng chí, nữ là 05 đồng chí. Với sự đoàn kết đồng lòng, trong nhiệm kỳ 2012 – 2016, công đoàn phường đã đạt được những kết quả nổi bật: Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được quan tâm, chú trọng, công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách như tiền lương, BHXH, BHYT, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động khác; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.  Công tác tuyên truyền Giáo dục được đẩy mạnh; các hoạt động nhân đạo từ thiện được đoàn viên công đoàn tham gia, nhiệt tình có chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Với những kết quả đó, trong nhiệm kỳ công đoàn phường liên tục đạt Công đoàn vững mạnh và đã được Công đoàn cấp trên biểu dương khen thưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: sinh hoạt công đoàn đôi khi chưa thường xuyên, thông tin báo cáo chưa kịp thời, một số đoàn viên chưa nhiệt tình, trách nhiệm trong xây dựng phong trào, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm nên chưa giành nhiều thời gian cho hoạt động Công đoàn…Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2012 – 2016,  Đại hội đã ra đề những giải pháp trong nhiệm kỳ tới với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Hàng năm 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. 100% đoàn viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan.

3. Phối hợp với chính quyền tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ đoàn viên, phấn đấu trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu LĐTT; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

4. Phấn đấu hàng năm Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh; cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

5. 100% đoàn viên tham gia ủng hộ các loại quỹ và tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện; thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Đại hội  đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Hoàng Quốc Toản.
  2. Đồng chí Hoàng Thị Vấn.
  3. Đồng chí Nông Văn Quân.

      Đồng chí  Hoàng Quốc Toản được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường.

 

Ban Chấp hành công đoàn khóa mới ra mắt Đại hội