Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy Bắc Kạn quý I năm 2018

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2018. Chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện trong năm 2018. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu, nắm tình hình quần chúng Nhân dân và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Thăm, tặng quà các các gia đình chính sách, gia đình người có công nhân dịp đón xuân Mậu Tuất; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết. Chỉ đạo HĐND, UBND thành phố nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành trên cách lĩnh vực; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác thu – chi ngân sách. Chỉ đạo Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; ban hành chỉ thị về lãnh đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

 Trong quý I, các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt tiến độ theo các mục tiêu, nhiệm vụ  đề ra. Thương mại, dịch vụ phát triển khá; lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị được tăng cường; lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường.

Trong quý II, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tăng cường cải cách hành chính và xây dựng các tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh; chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023.