Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tháng 01 năm 2018

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng. Phân công lại các tổ công tác cấp ủy và duy trì dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình quần chúng Nhân dân và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018).

 Tổ chức 02 cuộc họp Ban Thường vụ để đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng, thông qua kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2017; thông qua chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy và một số nội dung quan trọng khác. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018; hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Chỉ đạo khối chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tập trung, nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 cho các địa phương, đơn vị; tích cực bám sát chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm trọng tâm trước trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi cho nhân dân đón tết, vui xuân.