Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tháng 10 năm 2017

Thường trực tổ chức 02 hội nghị Ban Thường vụ để thống nhất nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và bàn công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 03, 04 của Thành ủy; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữa 2 kỳ họp. Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng, giao ban với các địa phương, đơn vị, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ gúp việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới thành phố.

Chỉ đạo HĐND, UBND thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tập trung, nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực, kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân. UBND thành phố rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đề ra; đồng thời có giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch.