Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tháng 4 năm 2018

Thường trực Thành ủy duy trì giao ban hàng tuần, tổ chức hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ về chỉ đạo công tác thu ngân sách; giao ban công tác nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II; tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2020, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020; bàn, thống nhất công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, công tác cán bộ; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Duy trì dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình quần chúng Nhân dân, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp theo kế hoạch. Chỉ đạo khối chính quyền và các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023; ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch.