Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

 Thưc hiện Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2015 Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, triển khai  trong đoàn viên, CNVCLĐ  và đạt hiệu quả đáng khích lệ.

 LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc, công đoàn Giáo dục Thành phố căn cứ trên kế hoạch của BTV LĐLĐ xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của cơ quan, dơn vị, doanh nghiệp và triển khai đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật đạt hiệu quả, các cấp công đoàn của thành phố đã thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như lồng ghép trong sinh hoạt công đoàn, căng treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, sân khấu hóa…. Do đó cán bộ, đoàn viên, CNBVCLĐ ngày càng hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Trong năm 2015, LĐLĐ thành phố đã tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản chính như sau:

– Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội ban hành trong năm 2014, có hiệu lực năm 2015 như:  Luật Lao động;  Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Biển Việt Nam, Luật ATVSLĐ; Luật giao thông đường bộ; Luật Bảo hiểm xã hội; Nghị định 60/2013/NĐ-CP; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động…

– Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, như: Hiến pháp 2013; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Luật phòng chống ma tý, Luật phòng chống tham nhũng…

– Phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với tổng số  722 bài tham gia cuộc thi, kết quả đạt 01 giải nhất, 03 giải khuyến khích, Thành phố Bắc Kạn đạt giải nhất tập thể  đồng thời trong năm đã tổ chức và phối hợp triển khai, PBGDPL được hơn 1.000 lượt người qua đó đã nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, LĐLĐ phối hợp với Hội LHPN, phòng Tư pháp thành phố tổ chức Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho 350 hội viên, CNVCLĐ thành phố.

 

Tuyên truyền pháp luật tại CĐCS doanh nghiệp

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, có thể khẳng định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp công đoàn thành phố triển khai sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ, đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội cũng như ý nghĩa và sự cần thiết của việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong xã hội, từng bước cụ thể hóa quyền dân chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật, qua đó góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế, chính trị – xã hội trên địa bàn Thành phố./.