Công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm trên bàn thành phố Bắc Kạn

Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố Bắc Kạn đã tiếp nhận 145 đơn bằng 140 vụ việc, trong đó có 130 vụ việc thuộc thẩm quyền, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Đã giải quyết 94 đơn thuộc thẩm quyền đạt 73,3%. Cùng với đó, công tác tiếp dân được tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc. Thực hiện theo đúng lịch. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời; các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết. Nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị chủ yếu về chế độ chính sách, tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư,… các kiến nghị của công dân đều được trả lời, hướng dẫn, giải thích cụ thể đúng pháp luật, đơn thư thuộc thẩm quyền được xem xét, thụ lý giải quyết.

Nhằm  bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, các phòng ban ngành cần nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, nhất là những tồn tại, hạn chế để đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh.