Công văn 05 v/v công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Công văn 05 về việc công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2467/QĐ – UBND ngày 30/12/2020