Công văn 1102 của Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1102 của Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19