Công văn 1441 về việc thực hiện Kết luận số 27-KLTU ngày 17-7-2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công văn 1441 về việc thực hiện Kết luận số 27-KLTU ngày 17-7-2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn