Công văn 1493 về thực hiện Thông báo số 283TB-VPCP ngày 08- 8- 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1493 về thực hiện Thông báo số 283TB-VPCP ngày 08- 8- 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.