Công văn 157 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại đây:Công văn 157 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.