Công văn 1768/UBND -TNMT về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1683

Xem chi tiết tại đây:  Công văn 1768/ UBND -TNMT về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ – UBND ngày 10/9/2021

Xem chi tiết tại đây: Quyết định sô 1683/ QĐ – UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn 

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên