Công văn 2098 v/v công bố, công khai, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn

0
31

Xem chi tiết tại đây: Công văn 2098 v/v công bố, công khai, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn và bản vẽ