Công văn 2422/ UBND -XDCB của UBND thành phố về việc lấy ý kiến nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ

Xem chi tiết các văn bản đính kèm: Công văn 2422 UBND -XDCB của UBND thành phố về việc lấy ý kiến nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1500, dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ 

1.-Phieu-gop-y-nhiem-vu-QH

2.-NVQH-Ranh-gio-i-NC-pha-m-vi-QH-Sa-n-va-n-do-ng-Ti-nh-NVQH.02-GHE-P-01-TO-A0

3. Bản đồ ranh giới nghiên phạm vi khu vực quy hoạch

4. Phiếu ý kiến góp ý

 5.Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch trích từ quy hoạch chung xây dựng

6. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch sân vận động tĩnh

Nguồn: Ban QLDA&ĐTXD thành phố Bắc Kạn