Công văn 4417 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây:Công văn 4417 của UBND tỉnh Bắc Kạn V.v rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tác giả: UBND tỉnh Bắc Kạn