Công văn 912 v/v triển khai tuyên truyền và tổ chức cho các cơ sở chăn nuôi lợn, cơ sở giết mổ ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi