Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 15

Xem chi tiết tại đây:Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 15

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn