CÔNG VĂN CÔNG ĐIỆN chủ động ứng phó với cơn bão số 01 ( tên quốc tế là TALIM ) năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 01/CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN chủ động ứng phó với cơn bão số 01 ( tên quốc tế là TALIM ) năm 2023

Nguồn: UBND thành phố