Công văn đăng ký danh mục dự án, kinh phí thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Công văn đăng ký danh mục dự án, kinh phí thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 .pdf