Công văn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.