Công văn số 1175 -SYT-BCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/04/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1175 -SYT-BCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 3440 CV-BCĐ ngày 27.04.2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19

Công văn số 3440CV-BCĐ ngày 27.4.2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19

HƯỚNG DẪN Quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch Covid-19

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn