Công văn số 128-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 128-CV.TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới