CÔNG VĂN số 1540/UBND-VP V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1540/UBND-VP V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn