Công văn số 2193, ngày 05.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2193, ngày 05.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố;

Thông báo số 1211/TB-SYT ngày 04/7/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2;

Thông báo số 1206/TB-SYT ngày 03/7/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2;

Thông báo số 1192/TB-SYT ngày 02/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến 01 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2;

Thông báo số 139/TB-SYT ngày 04/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ;

Thông báo số 138/TB-SYT ngày 03/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ;

Thông báo số 132/TB-SYT ngày 02/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn