Công văn số 223 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 223 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

Công văn số 275 LĐTBXH-TE ngày 04.02.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch