Công văn số 2540 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền phòng chống dịch COVD-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2540 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền phòng chống dịch COVD-19

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn