Công văn số 284/UBND-VXNV ngày 16 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công dân trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 750

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 284 UBND-VXNV ngày 16 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công dân trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 750