Công văn số 31 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 31 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Chỉ thị số 01 của UBND tinh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Công văn 7879 của UBND tỉnh Bắc Kạn V.v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.