Công văn số 3333 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 3333 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020

 

Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn