Công văn số 366 của Sở Tư pháp Bắc Kạn V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 366 của Sở Tư pháp Bắc Kạn V.v đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Nguồn: Sở Tư pháp Bắc Kạn