Công văn số 391 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức đại hội TDTT cấp xã, cấp thành phố năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Công văn 391 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức đại hội TDTT cấp xã, cấp thành phố năm 2021;

Hướng dẫn số 3293 HD-UBND ngày 31.12.2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành phố lần thứ VII, năm 2021;

Quyết định số 1402 QĐ-UBND ngày 05.8.2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021-2022

Nguồn:Phòng VHTT TP Bắc Kạn